Tỉ số bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8                 1       1                               1       1               1     1           1             1     00
01 8     1                     1     1               1                 1     1       1                                   1 01
02 11 1                   1                       1     1           1               1                     1   2           2 02
03 10                   1 1           1           1           1 1 1       1       1                                 1       03
04 9   1 1 1   1       1                                                           1                       1   1 1         04
05 8       1                               1                     1                     1     1           1           1 1   05
06 10                               2         1 1                   1   1                 1               2       1         06
07 12 1                           1       1         1   1       1 1         1     1                 1     1           1     07
08 7                           1     1     1 1                             1 1                                     1       08
09 8   1                                 1   1 1         1 1     1         1                                               09
10 9         1                     1             1             1     1         2             1                     1       10
11 11                                 1       1   1         1             1 1                 1 1             1 1       1   11
12 14       2         1 1         1       2 1             1                         1         1 1     1       1             12
13 15               1               1 1         2 1         1       1       1       1   1         1           1       1 1   13
14 12             1         1   1         1                         1       1 1 1           1 2                       1     14
15 8                   1     1                   1         1   1         1                                         1     1 15
16 12     1               1 1   1         1       1             1         1 2                               1       1       16
17 13       1   1           2     1                           2       1                         1       1       1 1 1       17
18 14         1       1 1 1       1   1       1     1   1                                 2             2       1           18
19 8   1                                 1                           1     1           1               1     1           1 19
20 13             1 1 1         1       1   1     2                       1           1           1             1       1   20
21 12     1                   1                             1                   1   1           1   1 2     1     1   1     21
22 9                         2   1             1                       1   1               1             1           1     22
23 10   2     1           1   1         1         1         1                                 1                     1       23
24 10                 1   1 1 1               1 1       1                     1                           1       1         24
25 7                       1                           1                         1     1             1       1         1   25
26 9 1     1                       1         1   1   1         1             1             1                               26
27 13                       1       1                           1   1     1       1     1       1 1 1           1   1   1   27
28 14     1                   1     1               2             1     1                     1 1 1       2       1   1     28
29 9               1                                     1     1             1 1   1 1           1     1                   29
30 13         1 1       1     1   1 1   1   1                 1       1         1 1 1                                       30
31 11   1 1     1 1   2 1                       1     1     1                                                   1           31
32 13   1       1                 1                     1 1             1   1   1           1             1 1       1   1   32
33 8               1     1                                               1       1             2         1         1       33
34 11         1         1               2           1 1     1     1 1                                 1     1               34
35 5         1           1         1           1                   1                                                       35
36 16         1   1       1         2       1           1           1 1   1   2                   1 1   1             1     36
37 11       1               1   2             1 1   1             1                       1                 1             1 37
38 12 1 1                           1 1               1           1   1         1     1   1 1                       1       38
39 11 1             1     1       1     1 1                   1         1 2                           1                     39
40 12     1 1   3     1                       2                                             1     1       1 1               40
41 7 1     1           1                                                               1   1     1           1             41
42 9   1 1           1               1               1                           1     2                           1       42
43 13 1         1   1         1       1       1 1     2                           1     1                   1     1         43
44 14                     1 1   1             1     1               1   2         2         1     1             1         1 44
45 8       1                           1 1 1                                   2         1       1                         45
46 3                                     1               1                 1                                               46
47 9 1             1   1   1         1             2                                     1       1                         47
48 10         1       2                           1       1 1             1       1               1   1                     48
49 16 1 1 1   1       1                     1   1   1       1   2                 1   1                 1       1     1     49
50 12           1                   1         1                                 1     1 1   1     1         1 1   1       1 50
51 7                 1             1                     1           1   1         1                       1               51
52 4             1     1                     1             1                                                               52
53 10                           1 1         1               1                 1           1         1       1   1   1       53
54 7     1                                                                   1 1     1   1                             1 1 54
55 10         1 1                       1           1   1       1 1                             1       1         1         55
56 16 1                       1   1                   1 2 1   2       1           1                 1   1 1     1     1     56
57 10   1                 2                   1 1 1                 1             1         1           1                   57
58 10 1 1         1       1                             1 1     1                                 1                   1 1   58
59 11                                 1   1           1   1   1                 1   1 1             1             1   1     59
60 10               1     1     1 1                                   1   1             1           1 1               1     60
61 11             1           1                   1 1           1   1         1     1       1               1         1     61
62 10                         1                 1   1     1       2 1                     1     1               1           62
63 10                             1       1       1         1         1 2 1               1               1                 63
64 11     1             1     1             1     1   1     1 1             1                                           2   64
65 11 1     1 1   1       1   1       1   1                                                       1   1           1         65
66 15         1 1 1               1   1                             2             1   1   1 2 1           1       1         66
67 5                                       1         1       1       1                       1                             67
68 14     1       1                   1     1 1                     1   1 1   1   2             1               2           68
69 13     1 2                           3       1   1 1 1 1                 1                                 1             69
70 6                                             1                     1       1     1               1           1         70
71 9   1   1                                                                             1         1 1 1 1   1   1         71
72 13           1   1     1     1         1 1                     1           1     2 1     1       1                       72
73 10       1                         1 1       1     1                             1   1           1   1               1   73
74 16   1     1             1   2     1 2                   1   1 1       1 1       1           1                       1   74
75 12       1 1         1               1 1 1       1                     1                                 1   1   1     1 75
76 9     1       1 1 1         1                         1           1   1                   1                             76
77 12         1 1 1         2                           1       1                   1   1     1                   1     1   77
78 18     1   1     2 1       1   1 1       1       1     1 1                         2     1 1   1   1                     78
79 10             1     1                 1                       1   1                               1     2           1 1 79
80 12   1         1     1                       1 1             1           1   1                   1         1 1       1   80
81 7 1                             1                 1                 1                     1           1 1               81
82 9           2 1               1         1                                                       1     1         1   1   82
83 14 1           1           1     1       1           1               1     1                 1             1     1 1   2 83
84 7               1                   1               1             1                   1     1           1               84
85 14 1                                     1 1     1                 1     1           1           1 1 2           1     2 85
86 17 1   1   1 2   2           1     1                 1 1   1   1         1         1               1 1                   86
87 9 1               1   1       1                         1     1                 1     1                         1       87
88 14   1               1       1                             1 2             1     2     1   1 1   1         1             88
89 8         1             1                                 1                               1     1           1     1 1   89
90 12 1 2   1               1   1                     1                 1               3                         1         90
91 11                 1 1               1             1   1   1               1       1       1       1                   1 91
92 10                       1           1       1   1                         1           1     1 1 1   1                   92
93 12     1       1 1               1                 1       2                           1   1         1   1 1             93
94 8                             1       1                   1     1 1         1               1               1           94
95 14     1         1       1     1       1               1 1     1                   1     1                 3   1         95
96 11                   1   1         1         1                 1     1                       1 1 1 1               1     96
97 10       1     1   1         1                       1           1         1 2                                 1         97
98 8               1         1                         1               1         1     1   1                             1 98
99 8                                         1           1         1 1 1             1               1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Bóng rổ Casino game poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game casino poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Trực tiếp bóng đá Game poker Trò poker Baccarat