Tỉ số bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15           1 1         1   1               1     2   1     1               1       1         1 1 1     1               00
01 12       1     1 1 1   1                                 1     1       1 2             1   1                             01
02 13       1       1           1                     1 1                   1 1       2     2 1                         1   02
03 6         1                         1                       2                         1     1                           03
04 11   1                 1                       1                               1           1 1     1     1 1   1 1       04
05 5                         2                                     1         1                                         1   05
06 8 1           1                                                 1 1                 1       2     1                     06
07 13     1   1                   1   1   1   1   1                     1           1           1           1             2 07
08 22     1       1               2   1 1 1     1 1 1         1               2   1           1     2 2 1 1     1           08
09 9       1   1                   1       1                   1           1                 1             1         1     09
10 10       1       1     1                           1     1                                             2     1   1     1 10
11 7     1               1           1             1     1                                       1               1         11
12 8                             1                     1       1                   1     1   1     1                 1     12
13 10   2           1       1                                 1     1                       1       1     2                 13
14 12       1     1         1 1       1   1   1             1                         1         1       1 1                 14
15 20       1           1       1           1           1 1     1 1     2 1 1     1     1 1   1   1             1       1 1 15
16 12 1             1                   2 1 1       1         1                   1 1     1           1                     16
17 12   1                 1         1                                 1             1 1           1       1 1 1       1 1   17
18 13             1 1 1     1 1                   1   1       1       1       1 1                     1                 1   18
19 8       1           1       1           1   1                 1                                           1         1   19
20 14   1                 1     1   2           1 2         1           1                 1         1         1   1         20
21 11   1               1 1   1     1               1                     1   1         2             1                     21
22 11                                 1       1     1   1       1 1       1     1                         1         1 1     22
23 9                       1 1                         1       2               2                           1       1       23
24 12                       1   1       2                   2         1     1           1                         2   1     24
25 11               1   1                                 1         1   1   1     1       1         2                   1   25
26 8                   1   1                                     1 1             1                         1   1   1       26
27 9                 1           1           1               1           1         1           1                 1 1       27
28 11     1   1 1 1               1                   1 1       1     1   1                             1                   28
29 16   2         1   1                       1 1 1   1     1 2                 1         1           1 1             1     29
30 10                 1       3               1         1                     1                       1 1           1       30
31 8                                                                   1         1 1     1                 1   1 1       1 31
32 4           1                                                   1                                 1       1             32
33 9         1             1                                     1                   1     1   1 1   1       1             33
34 12         1       1                   1 1 1             1 1         1     1       1                         2           34
35 8       1     1     1       1           1                                 1                                       1   1 35
36 8           1 1                 1       1       1                         1     1 1                                     36
37 11 1                                                           1         1   1 1           1             1     2 1     1 37
38 22     1       1       1 1                     1 1     1 2   1                   1 2 1         2     1 1   1 1   1     1 38
39 5                             1                   1                             2     1                                 39
40 14     1     1       1 1                             2   1                   1 2           1     1         1         1   40
41 10               1       1             1 1           1           1   1                               1   1 1             41
42 11 1         2               1         1       1                     1       1   1           1         1                 42
43 16       2 1   1   1         1 1                         1 1   1     1     2 1                           1 1             43
44 15   1   2     1 2 1 1   1     1     1       1       1                 1                                               1 44
45 8       1         1         1                             2                 1                 1             1           45
46 8           1     1 1         1               1             1                           1           1                   46
47 8         1           1   1       1         1 1                                               1 1                       47
48 12   1     1 1         2           1   1                           2     1           1               1                   48
49 14 1       1                               2   1   1             2 1   1           1                 1                 2 49
50 2                               1                       1                                                               50
51 15     1   1                         1               1 1 1     1 1     1 1   1 1         1 1               1             51
52 14 1       1     1                   1       1               1 1   2 1     1   1           1               1             52
53 10         1       1                     1 1       1       1                     1   1 1 1                               53
54 9                                   1   1       1 1                   2             1               1 1                 54
55 12 1   1             2         1         1 1     1                             1   1               1                 1   55
56 9 1   1                 1     1 1     1                                                     1                       1 1 56
57 14     2       1     1                   1 1               1   1 1             1 1             1     1           1       57
58 13   1     1 1           1         1 1         1 1 1           1                     1           2                       58
59 12   1                         1                       1         1 1   2               1 1               1     1   1     59
60 12     1 1           1                                       1 1                           1 1 1   1 1     1     1       60
61 12       1           1       1     1                                 1             1                   1 1 2   1       1 61
62 6         1 1       1                       1 1                                   1                                     62
63 10                                           1   1           1       1       1 1       1 1   1                     1     63
64 10             1                   3   1                                           2     1     1                     1   64
65 9   1 1     1     1         2       1                                                                 1             1   65
66 6 1                       1     1 1                                             1                           1           66
67 10   1                     1       1       1     1 1                     1                           1           1 1     67
68 6       1                               1       1                               1                         1     1       68
69 8                 1       1         1 1   1               1                               1             1               69
70 11                       2             1               1           1   1   1 1         1 1         1                     70
71 7               1     1   1 1             1                                   1                           1             71
72 10                               1   1       1   1 1     1         1     1       1                               1       72
73 8               1       1                                 1       1     1           1   1       1                       73
74 10     1 1   1             1                                           2                 1             1     1         1 74
75 13 1               1                   1     3           1   1 1 1                 1             1       1               75
76 13                   1                 1 1 1     1   1             1     1       1           1 1             1 1         76
77 7 1       1       1           1   1                                                                 1       1           77
78 6           1                 1         1       1   1                                     1                             78
79 11     1                         1       1                         1     1           1             1   1 1       1 1     79
80 11 1                                         1           1       1         1         1         1             1     1 1 1 80
81 6   1                           1   1                 1         1       1                                               81
82 10 1   1                     1                 1                               1         1 1           1       1 1       82
83 11 1         1         1                     1 1                           1   1     1             1 1       1           83
84 14             1 1       1         1   2         1     2       1             1         1                         1     1 84
85 6                                       1           1                   1   1             1 1                           85
86 11     1 1 1     1           1       1             1                                   1   1     1           1           86
87 13               1 1           1 1         1               1             1 1                 1   1       1       1 1     87
88 15   1     1     1     1         1             1       2 1       1   1                     1 1                 1   1     88
89 7                     1 1           1   1             1   1                                           1                 89
90 9                         1       1         1       1 1       2                               1   1                     90
91 10                     1                                     1 1             1     1     1       1             1   1 1   91
92 8   1           1               2                           1         1         1       1                               92
93 15 1   1           1   1       1     1       1     1               1               1 1           1   1               2   93
94 10 1               1         1     1                                       1             1   1         1       1       1 94
95 13 1       1 1             1   1 1     1               1             1       1                       1       1       1   95
96 9 1           1     1                           1               1                             3             1           96
97 9                                             1     1 1                             1 1                       1   2   1 97
98 15   1       1 1     1       1   1                   1 1   1       1 1 1                                   1   1     1   98
99 14                         1           1   1       2             1   2               1 1 1   1           1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Bóng rổ Casino game poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game casino poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Trực tiếp bóng đá Game poker Trò poker Baccarat