Tỉ số bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 13   1     1         1         1 1     1   1 1 1     1 1                             1                       1           00
01 6                           1       1             1                           1                   1 1                   01
02 5                                                                                         1         1 1         1 1     02
03 7           1                 1                             1                                   1         1         1 1 03
04 7                                 1                     1 1                       1         1 1               1         04
05 9                   1     1     1                       1         2       1     1                                 1     05
06 11       1       1   1       1     1             1           1                   1 1                       1   1         06
07 11   1                 1     1           1 1                             1                 1   1 1       1   1           07
08 13           1   1     1         1   1               1       1 1 1   1   1                             1           1     08
09 8       1         1       1     1     1 1                                                 1 1                           09
10 7         1 1                                                         1 1                 1                   1 1       10
11 11 1       1           1   1   1               1                                     1   1     1 1 1                     11
12 9 2     1               1 1                                                       1     1     1   1                     12
13 15               1   1     2 1         1           1               1   3     2                   1   1                   13
14 7                                   1 1 1                                 2                               1     1       14
15 17   1 1 1     1 1             1   1       1     1 1           1 1               1 1                       1   2         15
16 13           1               1     1                   1     1             1   2 1       2 1 1                           16
17 7     1         1                         1           1   1             1                         1                     17
18 4 1                           1                                                             1                       1   18
19 13       1       1 2     1 1                   1       2     1                                             1 1         1 19
20 13 1       1     1       1             1     1       1             1   1   1   1 1       1                               20
21 11       1     2     1                           2             1           1           1   1           1                 21
22 8   1   1             1                 1           1                                           1         1 1           22
23 8               1                                             1           1           1   1   1           1           1 23
24 8                           1     2                       1   1 1 1         1                                           24
25 14                 1 1   1 1         1   1     1 1                               1                   2     1   1       1 25
26 6                         1                                     1     1 1           1                   1               26
27 5       1                         1                                           1       1       1                         27
28 10       1 1           1       1     1     1 1             1     1 1                                                     28
29 6 1                                                 1   1           1   1                                         1     29
30 9                 1           1 1                 1                     1 1                   1     1       1           30
31 10     1               1                             1   1 1                                             1 2       1   1 31
32 11 1             1 1                 1       1     1                 1   1   1       1           1                       32
33 8             1                             1               1         1               1         1     1     1           33
34 19 1 1 1 1 1   2       2               2         1       1   1                             1     1       1       1   1   34
35 14 1       1     1       2       1     1         1   1     1                               2     1                     1 35
36 8           1     1             1                     1                                   1   1     1           1       36
37 8                   1             1         1         1           1               1                     1       1       37
38 11   1       1                       1   1               1   1 1                       1       2         1               38
39 14             1     2       1         1           1   1         1     1 1             1           1           1   1     39
40 10                     1 1       1         1             1                 1 1             1             1             1 40
41 12           1 1                             1                       1     2                   1 2 1 1   1               41
42 8             1       1       1 1                 1     1 1                                         1                   42
43 11   1               1   1   1                 1           2               1                           2               1 43
44 16   1     2 1 1   1                             1             2           1       1         1     1             1 1 1   44
45 12     1   1         1             1             1               1                   1       2             1       1   1 45
46 9           1                                             1   1 1 1           1   1   1       1                         46
47 4           1                                                                               1       1     1             47
48 6                     1   1                                       1 1     1       1                                     48
49 8                                             1             1     2                     1   1           1     1         49
50 11                         2                 1                   1   1               1     1             1       1 1   1 50
51 14                   1       2           1   1     1 2             1   1 1     1             1                   1       51
52 16     2 2 1                 1   1   1 1   1               1         1       1 1                                 1     1 52
53 9                   1   1     1         2           1                   1           1               1                   53
54 12     1     2                 1       2             1                   1         1   1       1   1                     54
55 10   1                               1     1         1   1     1     1                 1       1                     1   55
56 13                     1   1       1                   1 1       1     1           1       1       2           1 1       56
57 15     1 2   1   1                             1 1 1   1 1                                     1         1   1     1 1   57
58 17     1 1               1       1         1 1                   1     1     1     1     1       1 1   1     1     1   1 58
59 14   2 1           1 1   1 1   1                             1                 1     1           1             2         59
60 13                           1     1   1           1           1                   1 2   1           1   2           1   60
61 4                                   1                         1       1                                             1   61
62 14   1     1         1     1             1 1 1     1                 1           1     1             1 1   1             62
63 11 1   1                     1         1 1                     1                 1                   1       1 1 1       63
64 14 2 1                 2 1       1               1 2                                 1 1     1                     1     64
65 6     1       1                                                       1             1   1       1                       65
66 8               1 1           1         1     1                             1           1                       1       66
67 19 1                     1         1         2 2   1     1     1     1 1 1 1     1           1   1         1       1     67
68 12 1         1               1                         1   1 1                 1     1   1   1           1   1           68
69 9                                         1         1     1                   1     1         1   1     1         1     69
70 12               1       1       1       1 1     2           1                       1     1       1     1               70
71 7           1                                         1         1           1                       1       2           71
72 7   1           1                       1                         1             1                           1   1       72
73 17 1   1         1           1                       1 1 1     1 1 1 1 1 1   1                 1           1         1   73
74 12             1                 1 1       1   1     1               1       1 1                       1 1         1     74
75 14                                   1   2     1   1 1 2 2   2                                                 1 1       75
76 14   1                             1 2 1             1               1       1             1 1               1 1       2 76
77 11                 2           1                             2                   2       2             1             1   77
78 7           1       1                                           1 1           1       1                             1   78
79 19 1       1       1         1   2 1   1         2 1     1       1           1   1 1   1               1               1 79
80 14       1                 1 1 1             1 2             1       1   1 1 2                               1           80
81 8                       1       1                             1             1         1 1           1               1   81
82 14             2         1             1           1       1   1 1                       1         1   1     1 2         82
83 5         1                                           1                                   1       1 1                   83
84 13     1 1 1       1   1       1     2     1                 1       1                       1   1                       84
85 8           1                         1     1 1       1 1                 1   1                                         85
86 12   1             1   1           1 1   1     1 1         1         1                       1               1           86
87 19     1       1   1   1         1             1       1             1 1 2     1 1   2   1           1   1           1   87
88 12                             1     1     1     1 1       1                 1     1                   1         1 1 1   88
89 7   1 1                                     2                 1                       1                               1 89
90 9               1   1             1       1                                       1             1     1             2   90
91 5             1       1                       1                 1     1                                                 91
92 14         1   2 1 1       1   1           1 1                           1 1                           1       1 1       92
93 19         1             1   1                       1     1       1         1 2 1 2 1 3         1           1         1 93
94 12           1                     1                             1   1           1       1     1   1   1       1 1   1   94
95 7 1               1       1                                       1                               1   1             1   95
96 4 1                 1                                             1                                       1             96
97 5   1   1               1                       1                                                         1             97
98 10     1                             1                     1                   1 1 1       1       1   1           1     98
99 14         1     1             1         1 1             1             1         1       1   2             1       1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Bóng rổ Casino game poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game casino poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Trực tiếp bóng đá Game poker Trò poker Baccarat