Tỉ số bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8     1         1 2                                       2                                 1     1                     00
01 12 1         2                 1 1                             1             1     1         1       1                 2 01
02 10                     1       1 2   1         1   1                   1             1                           1       02
03 11 1       1     1               1               1                                 1       1 1   1   1   1               03
04 10                               1     1     1     1         1   1         1     1   1                     1             04
05 13               1                 1   1       1         1     1           1       1         1         2     1     1     05
06 10                 1 1   1               1               1                 1 1               1 1                 1       06
07 12 1       1                       1         2 1                             1           1     1 1   1         1         07
08 12       1     1             1 1           1 1 1         1         1   1                     1 1                         08
09 11                   1         1       1   1       1 1 1                                             1 1           2     09
10 8         1                         1     1               1               1 1       2                                   10
11 10                 1             1 1 1           1             1                     1 1 1                     1         11
12 6     1   1                           1                                                       1               1     1   12
13 11               1           1                     1     1                     1 2   1           1 1           1         13
14 14 1     1     1   1   1 1                     1               1           1     1       1 1           1           1     14
15 7           1             1                         1           1       1           1                         1         15
16 14 1     1 1                 1           1     1         1             1 1 1   1               1   1       1             16
17 21 2     1 1           1   2 1     1                           1   1 1             1                 1   2 1     1 1 1 1 17
18 15     1             1                   1         1 1   1       1     1 1   1 1             1           1 1         1   18
19 8                                   1 1       1   1                               1                   1 1     1         19
20 6       1             1                                     1     1 1               1                                   20
21 8                           1           1       1     1                     1   1                                   1 1 21
22 2         1                                                                                   1                         22
23 18 1                         3         1   1         2           3   1 1     1   1             1 1   1                   23
24 5                                               1             1   1                     1                     1         24
25 8           1                 1     1                               1 1       1                   1       1             25
26 12     1     1           1                   1     1       1                           1     1   1           1 1   1     26
27 11           1                         2     1 1           1     1                       1     1         1       1       27
28 9               1 1                 1                                   2               1                 1         1 1 28
29 10                         1 1 1 1       1         1             2                       1                         1     29
30 16   2         1 1       1           1     1   1   2                                       2 1         1 1     1         30
31 8   1                             1                       1         1 1                   1   1           1             31
32 12       1               1               1     1             1     1     1               1           1         1 2       32
33 9             3       1                                         1               1                     1   2             33
34 17       1       1           1   1     1         1               1   1           1   1 1           1   2   1 1         1 34
35 9           1             1     1   2           1                       1                 1     1                       35
36 7         1       1         1     1   1                             1                 1                                 36
37 9         1 1         1 1                                     1     1     1               1     1                       37
38 12 1           1 1   1         1 2         1         1                 1                     1       1                   38
39 14   2                         1 1             1           1       1                 1       1   1 1             1 1 1   39
40 11         1   1       1   2   1                   1                                           1         1 2             40
41 10                                 1             1 1 1 1       1                   1                 1       1         1 41
42 12   1 1           1         1     2               1     1   1           1             1                 1               42
43 9           1       1     1                       1                   1                               1   1   1 1       43
44 11   1                 1                       1         1   2         1     1     1                   1     1           44
45 11     1         1             1                     1       2           1       1         1   1                       1 45
46 7                               1       1                             1     1 1                 1               1       46
47 12   1   1     1                                     1     1         1         1           1 1             1         1 1 47
48 7     1     1     1           1       1               1                                                       1         48
49 8 1                         1                                 1         2       1             1         1               49
50 13   1       1     2             1     1 1               1                     1       1 1     1   1                     50
51 15 1     2         1 1                                   1       1             1           1   1 1     1           1 1 1 51
52 10     2                   2               1                             1   1                       1 1         1       52
53 13   1                               1       1         1       1 1   1             1   1 1         1             1   1   53
54 7     1       1   1 1             1                                             1                         1             54
55 14     1                     1 1   1   1 1 2   1                                   1       1       1             1 1     55
56 14         1                 1         1   1 1                     1                     1         1 1 1     3   1       56
57 18 1   1         1 1   1                           1     2 1         2         1         1               2   1   1 1     57
58 15                       1     1         1 1             1   1     1   2     2           1       1       1         1     58
59 11                     1             1   1   1 1       1     1         1   1     1                               1       59
60 13             2         1                     1     1 1           1         2               1         1             1 1 60
61 12             1         1 1                     1           1             1         1 1             1         2 1       61
62 16 1           1     1         1                 1     1           1 2                 1   2       1 1       1         1 62
63 4       1 1                                 1                                         1                                 63
64 12       1   1             1                           1 1       1             1 2 1                         1       1   64
65 7         1                     1                           1               1 1   1                                   1 65
66 13                 1   1       1         2 1 1             1   1                         1   1     1             1       66
67 7                                         1                       1     1           1 1 1                     1         67
68 6                     1                                   2                           1         2                       68
69 7                                                             1   1                 2 1           1       1             69
70 9   1               1             1             1   1                         1   1     1     1                         70
71 7               1                               1     1 1                 1                             1   1           71
72 9           1     1     1           1                   1                       1       1             1       1         72
73 7                   1 1                             1 1       1       2                                                 73
74 11       1                 1                 2 1 1                     1 1 1                         1               1   74
75 8   1       1                     1       1         1 1   1                       1                                     75
76 10 1   1         1       1         1             1         1   1                               1         1               76
77 12       2               1                       1                 2                       1                 1     3   1 77
78 13   1                   2           1     1     1             1   1     1 1     1 1         1                           78
79 9 1   1 2     1   1           1                                     1                                               1   79
80 7               1   1                                   1   1           1     1                                     1   80
81 9                   1                   1           1 1 1 1   1                                                 1 1     81
82 16   1       1   1             1 1             1                 1   1     1   1       1 1       1 1   1     1           82
83 15                       1 1     1   1           1 1   1   1       1       2   1                       1 1 1             83
84 7         1                                   1                     1       1         1     1               1           84
85 9     1 1                   1         1     1                                     1       1 1                         1 85
86 8                                                 1   2           1 1                 1   1         1                   86
87 16 1 1 1   2 1       1 1   1 1         1               1         1         1           1             1                   87
88 12             2                   1         1               1 1       1   1 1 1                     1   1               88
89 15         1         3     1         1   1 1         1           1                 1               2               1 1   89
90 14               1 1 1 1   1 1       1       1                                       1           1 1         1         2 90
91 7                       1                 1         2                             1       1                   1         91
92 7                       2           1     1                       1                           1 1                       92
93 9   1       1                 1   1 1                       2   1                   1                                   93
94 12                     1   1                     1 1 1                         1   1 1           1             1     1 1 94
95 8         1     1                           2             2             2                                               95
96 10               1   1 1               1 3             1                         1                           1           96
97 12   1 1     1                                   1                           1 1           1 1 1     1     1         1   97
98 8     1         1                 2   1                                   1         1 1                                 98
99 16 2 1         1       1         1                           2 1                 1               1 1     1   1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng
Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Bóng rổ Casino game poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game casino poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Trực tiếp bóng đá Game poker Trò poker Baccarat