Tỉ số bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8       1               1                 1   1             1             2                                   1         00
01 7         1                   1                         1           1                   1               1   1           01
02 13     1     1 1             2     1 1           1             1     1     1                                     1 1     02
03 8     1     1   1             1     1                 1           1                           1                         03
04 10 1                 1                       1     1   1       1       1 1       1     1                                 04
05 10                           2                         1 2       2         1                             1           1   05
06 11   1               1         1   1                           1   1     1                             1   1   1   1     06
07 13                       2 1   1   1                         1       1         1         1   1 1   1 1                   07
08 11   1             1 1                     1       1   1                   1           1 1     1             1           08
09 10       1             1 1       1                         1       1         1   1                 1         1           09
10 9         1                                                     1     3     1             1     1             1         10
11 11 1     1         2         2       1                                           1 1         1     1                     11
12 10   2         2 1                         1           1           1 1                                                 1 12
13 12     1           1       1               1 1 1   1     1       1 1     1                                             1 13
14 20 1                       1               1     1   2       2     1     1     1       1     1         4       1 1 1     14
15 9         1                   1 1                                       1             1             1       1       1 1 15
16 10                                       1 1   1 1   1         1     1 1                   1                         1   16
17 15   1     1         1         1   1         1   1   1     1 1       1       1     1                     1 1             17
18 15 1           1 2 2       1 1           2         1                   1           1                       1           1 18
19 16 1                         1                         1       1   1     1     1     1             1       3 1 1     1 1 19
20 10   1               1                             1   1   1       1                                   1         1   1 1 20
21 19 1 2 4                             1       1                 1         1             2                     3 1   1 1   21
22 13                                     1         1   1                 1 1   1     2     2         1             1 1     22
23 7               1       1 2               1             2                                                               23
24 9 1   1                                         1                   1                         2   1       1         1   24
25 12 1             1                                   1 1                     1         1     1     1       1         1 2 25
26 11           1                 1                     1                 1 1     1               1           1 2   1       26
27 10     1 1       1               1             1   1           1     1                 1                             1   27
28 12                 1                       1               1 1                       3 1                 1         1 1 1 28
29 5 1                                             1                             1   1                   1                 29
30 8       1                         1   1                                                 1       1   1         1   1     30
31 12   1                   1                       1       1   1           1           1   1     1       1         1     1 31
32 12           1           1                     1   1               1             1   1         1   1   1 1       1       32
33 12 1                                 2       2   1       1                     2               1             1 1         33
34 11     1                       1 1                     1                                     3       1 1 1 1             34
35 6         1                     1           1                   1       1 1                                             35
36 10     1                 1     1                           1 1                                   1 1 1       1         1 36
37 7       1                             2               1             1                         2                         37
38 13           1 2   1   1                 1   1   1         1               1                         1             1 1   38
39 13                             1 1 2   1 1                 1   1               1           1   1             1       1   39
40 9                       1                   1                   1         1 1                     1 1 1               1 40
41 8         1           2     1               1       1                 1                                         1       41
42 6   1                       1           1                       1             1     1                                   42
43 7                   1     2                                                             1               1 1   1         43
44 8         1             1           2       1                         1                                   1           1 44
45 16               1 1           1 2 1   1 1     1 1     1           1         1   2                                 1     45
46 13     1 1                   1         1         1   1 1     1   1                         1       1       1     1       46
47 9         1                                   1 1     1           1                       1           1 1       1       47
48 9 1         2         1 1         1 1 1                                                     1                           48
49 9   1     1       1                 1                               1 1   1       1       1                             49
50 16       1             2     1     1   1       1         1   2           1                   1     1 1 1               1 50
51 17 1 2       1                         1                             2             2 1   2   1   1           1     2     51
52 10   1                       1   2           1                                   1 1 1                 2                 52
53 12                 1       1               1 1                 1               1     1   1 1             1     1   1     53
54 7               1       1                             1   1 1   1                               1                       54
55 10         1 1       1         1                           2           1                               1 2               55
56 12             1           1   1           1   1                 1         1 1   1   1   1                         1     56
57 7   1             1                           1   1                 1                           1             1         57
58 11 1             1     1           1           1         1                       2   1     2                             58
59 9 1                   1 1                     1         1       1                       1                     2         59
60 6       1       1                                         1         1     1           1                                 60
61 8                   1                                 1       1     1 1     1                             1 1           61
62 14 2         1         1       1         2       1         1       1                             1     1   1         1   62
63 14             2 1     1               2       1     1   1 1               1 1               1                 1         63
64 8             1                       1         1           1 1 1                           1           1               64
65 13     1   1     1         1           2       1     1     1               1       1                     2               65
66 11                   1       1           1 1       1 1                             1       2                   1   1     66
67 8               1                                       1   1                   1     2   1       1                     67
68 10     2     1 1           1               1         1                       1 1                                       1 68
69 10         1       1 3             1 1             1                           2                                         69
70 11       2                 1                       1       1     1     1               2         1                     1 70
71 11           1               1                       1         1   1         1 1 1                       1 1 1           71
72 10       1   1                     1 1             1     1   1         1     1                       1                   72
73 8 1           1 1                         1                 1           1 1                                         1   73
74 11                         1       1     1               1 1             1 1     1           1 1           1             74
75 6     1             1               1                       1           1                                   1           75
76 14         1       1   2           1               1         1 1   1             1 2       1                     1       76
77 10       1 1     1 1                     1 1                             1         1             1             1         77
78 15                     1 1       1       1       1 1               2   1     1     1 1             1 1           1       78
79 6                     1                                         2                   1   1                         1     79
80 11     1   1         1               1         1   1   1                 1                     1   1 1                   80
81 17       2       1             1             1 1 1   1   1       1 1             1     1 1     1 2                       81
82 9   1               1 1             1       1       1               1           1               1                       82
83 8                 1           1       1       1                                                     2   1             1 83
84 11                   1     1         1   1               1           1                             1 2               2   84
85 9           1       1     1 1                       1           1                     1       1     1                   85
86 8   1       1                       2                     1   1                             1                   1       86
87 9       1     1       1       1                   1           1           1               1                           1 87
88 6       1                       1                             1                       1   1         1                   88
89 7     1     1                   1                   1     1                 1               1                           89
90 14         1   1   1 1     1     2                                         1   1     1     1 1                 2         90
91 13           1 1         1   1                     1   1           1   1     1 1                                 1 2     91
92 11   1       1 1           1     1           1           1               1           1         1 1                       92
93 10             1         1                 1   1                             1       1   1 1     1 1                     93
94 6                               1                                   1     1                     1       1   1           94
95 12       1 1                 1         2 1                     1                   1     1   1                   1   1   95
96 7         1       1               1     1                                         1   1         1                       96
97 16                             1   1         1   1 1   1                     1 1 1             1   1 1 1         3       97
98 10                     1                   2                           1             1       1   1         1       1 1   98
99 19 1           1 1       2       1 1     2 1 1                 1 1             1 1       1 1     1       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Bóng rổ Casino game poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game casino poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Trực tiếp bóng đá Game poker Trò poker Baccarat