Tỉ số bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 7 1   1                   1     1               1             1               1                                         00
01 11   1               1       1 1             1               1   1             1     1                             1   1 01
02 6     1                                             1                                             1 1       1       1   02
03 12       1   1 1 1         1       1       1                                     1     1 1               1     1         03
04 9               1       1           1       1                           1               1           1               2   04
05 7             1               1                           1             1       1                               1   1   05
06 9                 1                                   1     1         1           1   1                 1   2           06
07 8                             1             1               1                               1       1   1 2             07
08 9               1 1         1 1           1     2       1                                       1                       08
09 8     1         1               1   1   1                       1                             1                 1       09
10 11     2       1                       1                   1                 1         2                 1       1   1   10
11 7         1                     1               1               1       1         1                               1     11
12 15       1 1                   1 1       1   1         1   1                       1     2 1     1         1         1   12
13 23           1           1           1 1           2         2 1   1 1     1   1     1 1     1   1   1 1 2   2           13
14 4             1           1                         1                                                             1     14
15 12         2   1   1               1       1               1                             1   2       1               1   15
16 9                   1 2                   1           2               1       1             1                           16
17 9   1                     1   1   1                   1     1         1     1                             1             17
18 11 1           1                     1           1       1           1 1       1         1       1               1       18
19 8                                           1 1                       1 1         1           1                 1 1     19
20 10 2                             1             1                 1 1     1       1             1           1             20
21 13                     1 1             1           2       1             1                 2 1           2       1       21
22 12       1 1           1         2 1   1                                       1                     1         1     1 1 22
23 16           1             1         1 1     1                       2     1   1         1 2 2         1   1             23
24 10                                           1     1   1 1       1 1   1     1                   1                     1 24
25 11       1   1                     2     1 1 2     1                         1                       1                   25
26 13   1 1     1   1             1     1 1 1                       1               1             2   1                     26
27 11     1     1       1                   1 1         1       1 1     1         1         1                               27
28 10         1 1 1         1 1                       1                         1 1 1                           1           28
29 11       2             1 1             1       1   1     1                                 1 1             1             29
30 8                         1         1             1     1                     1     1                 1       1         30
31 6 1                   1                                               1           1       1       1                     31
32 16   1 1       1     2       1                       1         1       1 1   1     1   1       1   1       1             32
33 13               1                       1   1 2       1         1   1 1 1       1                 1           1         33
34 13   1         1 1                           1   1 1               2       1       1         2 1                         34
35 8                 1   1 1             1 1                                       1   1         1                         35
36 10 1                                           1           1   1 1   1                   1     1 1     1                 36
37 15                   1   1       1     1               1       1   1                 2           1 2       1       1   1 37
38 12   1       1       1     1               2   1                   1       1   2   1                                     38
39 10     2                     1       1         1         1                                       1                   2 1 39
40 11               1   1           1 2       1                                                   1             1 1       2 40
41 9                 1       1           1               1     2     1     1             1                                 41
42 9               1   1       1             1         1                 1       1 1       1                               42
43 10       1               2 1           1                                   1                     1             1     2   43
44 11       1                               1           1   2     1     1                   1             1 1         1     44
45 5         1                 1                   1                                                               1     1 45
46 11 1           1     1         1                   1           1       1     1   1     1 1                               46
47 13 1                             1       3                               1         1   1           2     1   1 1         47
48 12   1               1 1                       1     1 1                     1       1   1   1         1       1         48
49 10     1       2       1                 1                         1   1 1                                       1     1 49
50 6               1               1               1                         1                   1   1                     50
51 7                     1 1 1                       1                                         1       1       1           51
52 10                                 1     1             2         1   1                 1                     1     1 1   52
53 7         1                         1                       1             2                                   1       1 53
54 12                 1 1   2                                         1 1                             1 1 1 1 1     1       54
55 18 1       2       1     1           1         1       1 1 1   1           1         1   1             1   2         1   55
56 7 1 2 1           1                                                         1                                     1     56
57 8               1 1       1                     1                                       1     1   1     1               57
58 18   1                 2             1           1       1     1         1 1     1         1           1   1     1 2 1 1 58
59 14           1     2       1   1           1     1 1 1     1   1 1                                   1         1         59
60 12                         1       1         1         2   1   1             1     1 1               1                 1 60
61 11   1   1                     1           1   1   1 1         1             1           1                     1         61
62 13     1       1   1             1               1         1           2                   1                   1 1   1 1 62
63 12 1                                     1   1       1     1             1   1                 1   2 1   1               63
64 10 1 1 1 1   1                 1                 1                           1             1                 1           64
65 12       1 1       1                     1                     1     1         1                   1 1 1       1 1       65
66 17     1         3           1         1                 1     1   1 1     1         1 2                   1     2       66
67 14   1     1 1   1                   1           1             1 1             1             1   2         1           1 67
68 13                 1 1                   1     1       2 1   1     1                     1             2       1         68
69 13                 1         1     2         2   1 1                       1       1         1       1             1     69
70 11         1 1       1       1                     1       1                     2   1 1               1                 70
71 11   1 1           1                         1               1       1         1   1         1 1             1           71
72 13         1         1                     1       1     1 1     1         1       1         1 1       1   1             72
73 12   1             1 1   2             1                     1                   2   1                         1 1       73
74 11                         1   1                 1                   1   1     1       2         1           1   1       74
75 9             1                       1 1 1   1     1   1                       1         1                             75
76 11               1               1             1                 1   1 1 1       1   1                   1   1           76
77 11                         1         2 2     1       1             1                       1   1   1                     77
78 9       1   1 1 1           1                                                             1     1             1   1     78
79 10       1       1             1 1 1           1         1               1                       1           1           79
80 12   1   1 1                           1             1           1           1                       1   1   1     1   1 80
81 8                               1   1                               1       1                 1 1           1         1 81
82 14     1 1   1         1     2               1       1 1                   1         2                             1   1 82
83 14 1           1             1 1 1             1     1       1   1     1       1   1             1         1             83
84 9             1         1           1           1   1                             1   1   1       1                     84
85 12   1                   1   1 1 1   1                     1                     1               1     1     1       1   85
86 10     1       1       1                   1               1   1             2                       1 1                 86
87 11 2 1   1   1       1                                                   1       1   1 1                       1         87
88 13       1                 1 1   1   1                     1         1             1       1     1   1 1 1               88
89 7                           1                   1   1     1               1         1   1                               89
90 8         1 1                     1                               1       1               1   1                       1 90
91 4                           1     1                               1       1                                             91
92 14 1                           1               1           1 2   1 1 1                 1   1           1           1 1   92
93 12           1         1 1         2                 1   2                         1 1               1             1     93
94 9         1         1 1     1 1           2             1                                               1               94
95 10                                             1             1   1     1     1             1 1           1     1 1       95
96 6 1                               1               1                                                       1       2     96
97 9           1         2               1                         1 1   1 1                         1                     97
98 6       1 1               1               1                 1                     1                                     98
99 8 1               1           1         1                     1   1       1                                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Bóng rổ Casino game poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game casino poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Trực tiếp bóng đá Game poker Trò poker Baccarat