Tỉ số bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng
00 13       1         1                 1     1       1           1                           2       1 1 1     1       1   00
01 7               1                   1                 1   1       1         1                                       1   01
02 12     1                 1       1           1 1       1     1                             1 1                 1   1 1   02
03 10                     1 1   1                 2             1             1   1             1           1               03
04 11                           1                                         1 1   3   2                   1 2                 04
05 7         1 1   1         1         1         1                                                     1                   05
06 9       1                             1         1           1       1     1   1       1                     1           06
07 6             1 1                               1                         1                 1                     1     07
08 13                         1 1 1     1 1                           1 1                       1     2   1         1     1 08
09 11       1     1                       1     1                       1             1   1   1       1       1   1         09
10 8                         3           1                                   1             1   1                 1         10
11 12                     1                 1                     1     1   1 1       1           1 1       1 2             11
12 10 1                     1               1           1               1         1               1             2       1   12
13 16     1           1   1 1 1       1     1 2       1               2 1             1                 1 1                 13
14 12 1   2                               1                           1             1     1     1       1             1 2   14
15 14 1   1             1           1                           2 1 2             1 1       1               1 1             15
16 11 1             1                   1       1           3   1             1           1               1                 16
17 7             1                     1           1 1               1 1                   1                               17
18 13         1       1     1         1       1 1   1 1   1                         1     1     1           1               18
19 12       1     1           1 1     1             1     1 1     1           1   1                               1         19
20 9                           1     1 1           1                       1           2                   1 1             20
21 6         1     1       1                                   1   1                                     1                 21
22 8                                         1                 1   1     1     1                   2               1       22
23 7           1                   1           1           1   1               1                   1                       23
24 13 1                     1 1     1           1       1 1   1 1                                   1 2           1         24
25 16               1     1                 1               1     1       1 1 1       1 1   1   1 1         1         1   1 25
26 13             1 1     1         1                               1   1 1         1 2         1       1               1   26
27 6   1     1                                         1                                           1   1       1           27
28 10 1 1                         1               1 1             1                         1                       1   1 1 28
29 7                                           1     1                         1             1     1                   1 1 29
30 9                         1     1       2   1       1                                   1                   1         1 30
31 7           1                     1   1                               1             1                         1   1     31
32 11                             1   1 1             1         1                   2         2                 1   1       32
33 14       1         1   1                           1 1 1     1         1                   1 1   1                 1   2 33
34 7 1       1                   1 1                               1                   1                             1     34
35 12                     1 1       1   1     1   1   1 1                   1         1                   1               1 35
36 11         1   1       1               1     2     1           1         1               1 1                             36
37 6           1                                           1 2                           1   1                             37
38 16   1 1     1 1               1 1     1                           1   1           1     1     1 1   2         1         38
39 15     1   1 2     1 1   1   1         1       1       1                 1 1                             1             1 39
40 17             1                               1         1                 1 1         1 1 1   3       1 1 1   2       1 40
41 11   1   2                       1   1   1                               1                 1           1     1 1         41
42 8               1               1             1               1       1                 1         1             1       42
43 8                   1 1           1             1     1                     1           1                       1       43
44 13 1   1           2               1             1         1                       1 1 1     1                   2       44
45 12   1   1 1             1                         1 2               1             1     1         1                 1   45
46 8                         1             1             1                       1   1 2                   1               46
47 13   1                               1       1       1           1       2               1                   1 1 1 1   1 47
48 8       1                     1             1                           1   1           1                 1       1     48
49 13 1           1   1         3                             1           1 1           1         1                     1 1 49
50 9   1               1   1 1             1                           2                 1               1                 50
51 21 1 1       1 1         1 1               1             1   1   2               1 1   2       1   1 1           1     2 51
52 9 1           1     1                               1         1 1             1     1                           1       52
53 17         1     1 1 1   1       1       1               1 1       2   1       1   1   1       1               1         53
54 11       1     1       1     1             1     1       1       1 1               1                       1             54
55 5     1                       1 1                                                                                   2   55
56 12   1     1       1                                   2   1                   1     1   1       1           1         1 56
57 14   1       2               1           1       1     1   1 1 1                         1   1                 1   1     57
58 6       1     1               1                                 1   1                               1                   58
59 10               1 1                                     1   1   1               1               1 2   1                 59
60 7                 1 1         1               1                           1               1                 1           60
61 12               1     1   1       1                                     1       1     1             2       2     1     61
62 13     1             1 1             1                           1   1     1 1 1           1 1 1     1                   62
63 15           1 1       1   1           1   2                             1 1     1 1             1       1 1     1       63
64 4                   1                                                   1 1                         1                   64
65 12       1 1     2         1             1                     2 1     1               1                         1       65
66 12     1   1                                                       1           1 1   1 1       1 1   1   1         1     66
67 17     1                 1   1           1           1         1             1   2     2         1 1   1     2     1     67
68 13 1             1 1   2       1                                   1   1   1         1   1                 1     1       68
69 12           1       1         1   1   1       1 1             1                     1 1                 1     1         69
70 14 2       1 1                     1     1 1 1     3     1           1     1                                             70
71 1                   1                                                                                                   71
72 7         1                         1             1 1 1   1     1                                                       72
73 11   1   1         3                   1       1         1                       1         1       1                     73
74 11     1 2           1   1   1       1         1             1               1                       1                   74
75 12                   1         1     1 1   1               1                                       1     1         1 2 1 75
76 11         1 1               2     1 1               1                   1         1           1         1               76
77 17 1       1   1 1                             2     1 1   1     1   1                             2     2       1 1     77
78 11   1                     1           1   1                   1   1 1 1         1                     1             1   78
79 17     1                 1       1 1   1         1       1         1         1     1 1         1     1 1   1     1 1     79
80 7                                       1                 2 1         1       1             1                           80
81 7                   1       1           1                 1         1               1         1                         81
82 12         1         1 1 1           1         1         1   1         1       1                                   1 1   82
83 16   1       1     1       1 1   1 1         1     1   1   1   1             1                   2     1                 83
84 11             1       1       1           1 1       1 1 1             1                                   1           1 84
85 10 1           1 1                     1     1     1 1                       1                           1       1       85
86 7 1   1                                                       1           1               1           1       1         86
87 12                   1         1   1         1             1           1       1           2       1         1 1         87
88 8                             2   1           1 1                                       1         1         1           88
89 6           1                                     1                           1                           2       1     89
90 8   1       1             1               1     1                                   1         1                     1   90
91 15                           1   1     1     1   1     1           1     1         1         3 1         1 1             91
92 5       1                                 1                                                           1     1   1       92
93 6   1 1                           1     1                                     1                           1             93
94 7   1         1                                                   1 1 1             1           1                       94
95 9     1                 1     1           1                   1 1       1   1                             1             95
96 8           1                   1                   1                       1   1                             2       1 96
97 9 1 2           1                       1             1 1                                   1   1                       97
98 9       1           1 1         1 1           1     1             1                                       1             98
99 19     1 1 1     1 1 1         1     1 1   1     2 1       1       1       1   2               1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng
Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Bóng rổ Casino game poker Casino game nổ hũ Baccarat casino Game casino poker Trò chơi poker sòng bạc game casino Trực tiếp bóng đá Game poker Trò poker Baccarat